اخبار
 انتشار: 08 دی 1397
   مشاهده: 603

  آگهی مزایده عمومی 52 غرفه تجاری پایانه های شهر

آگهی مزایده عمومی 52 غرفه تجاری پایانه های شهر
  • آگهی مزایده عمومی 52 غرفه تجاری پایانه های شهر

 سازمان پایانه‌ها شهرداری اهواز در نظر دارد، بر اساس بند یک صورت جلسه هیئت مدیره سازمان مورخ 8/1/97 نسبت به انجام (مزایده عمومی) غرف تجاری ذیل به صورت اجاره اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع

کد غرفه

مرحله

محل

پایه کارشناسی

ماهیانه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت

در مزایده (ریال)

1

غرفه خدماتی - رفاهی

1

دوم

پایانه مسافربری شرق

3000000

1800000

2

غرفه خدماتی - رفاهی

3

دوم

پایانه مسافربری شرق

3000000

1800000

3

غرفه خدماتی - رفاهی

4

دوم

پایانه مسافربری شرق

3000000

1800000

4

غرفه خدماتی - رفاهی

5

دوم

پایانه مسافربری شرق

3000000

1800000

5

غرفه خدماتی - رفاهی

6

دوم

پایانه مسافربری شرق

3000000

1800000

6

غرفه خدماتی - رفاهی

7

دوم

پایانه مسافربری شرق

3000000

1800000

7

غرفه خدماتی - رفاهی

8

دوم

پایانه مسافربری شرق

3000000

1800000

8

غرفه خدماتی - رفاهی

9

دوم

پایانه مسافربری شرق

3000000

1800000

9

غرفه خدماتی - رفاهی

11

دوم

پایانه مسافربری شرق

12000000

7200000

10

رستوران دوطبقه

12

دوم

پایانه مسافربری شرق

12000000

7200000

11

غرفه خدماتی - رفاهی

13

دوم

پایانه مسافربری شرق

15000000

9000000

12

غرفه خدماتی - رفاهی

17

اول

پایانه مسافربری شرق

3000000

7200000

13

غرفه خدماتی - رفاهی

2

دوم

پایانه مسافربری خلیج فارس

2000000

1200000

14

غرفه خدماتی - رفاهی

3

دوم

پایانه مسافربری خلیج فارس

2100000

1260000

15

غرفه خدماتی - رفاهی

4

دوم

پایانه مسافربری خلیج فارس

2200000

320000

16

غرفه خدماتی - رفاهی

5

دوم

پایانه مسافربری خلیج فارس

2000000

1200000

17

غرفه خدماتی - رفاهی

6

دوم

پایانه مسافربری خلیج فارس

4000000

2400000

18

غرفه خدماتی - رفاهی

7

دوم

پایانه مسافربری خلیج فارس

2300000

1380000

19

غرفه خدماتی - رفاهی

8

دوم

پایانه مسافربری خلیج فارس

3000000

1800000

20

غرفه خدماتی - رفاهی

9

دوم

پایانه مسافربری خلیج فارس

2400000

1440000

21

غرفه خدماتی - رفاهی

10

دوم

پایانه مسافربری خلیج فارس

2400000

1440000

22

غرفه خدماتی - رفاهی

11

دوم

پایانه مسافربری خلیج فارس

2000000

1200000

23

غرفه خدماتی - رفاهی

12

دوم

پایانه مسافربری خلیج فارس

2300000

1380000

24

غرفه خدماتی - رفاهی

13

دوم

پایانه مسافربری خلیج فارس

2300000

1320000

25

غرفه خدماتی - رفاهی

14

دوم

پایانه مسافربری خلیج فارس

3000000

1800000

26

غرفه خدماتی - رفاهی

15

دوم

پایانه مسافربری خلیج فارس

2100000

1260000

27

غرفه خدماتی - رفاهی

16

دوم

پایانه مسافربری خلیج فارس

2000000

1200000

28

غرفه خدماتی - رفاهی

2

دوم

پایانه مسافربری زاگرس

3000000

1800000

29

غرفه خدماتی - رفاهی

3

دوم

پایانه مسافربری زاگرس

5000000

3000000

30

غرفه خدماتی - رفاهی

4

دوم

پایانه مسافربری زاگرس

3000000

1800000

31

غرفه خدماتی – رفاهی داخل سالن

6

دوم

پایانه مسافربری زاگرس

6000000

3600000

32

رستوران

8

اول

پایانه مسافربری زاگرس

5000000

3000000

33

کترینگ

1

اول

پایانه مسافربری زاگرس

3000000

1800000

34

غرفه خدماتی - رفاهی

2

اول

پایانه مسافربری سیاحت

4000000

2400000

35

آشپزخانه مرکزی

3

اول

پایانه مسافربری سیاحت

5000000

3000000

36

غرفه خدماتی - رفاهی

4

اول

پایانه مسافربری سیاحت

2000000

1200000

37

غرفه خدماتی - رفاهی

5

اول

پایانه مسافربری سیاحت

3000000

1800000

38

غرفه خدماتی – رفاهی

6

اول

پایانه مسافربری سیاحت

3000000

1800000

39

غرفه خدماتی – رفاهی

7

اول

پایانه مسافربری سیاحت

3000000

1800000

40

غرفه خدماتی – رفاهی

8

اول

پایانه مسافربری سیاحت

2000000

1200000

41

غرفه خدماتی – رفاهی

9

اول

پایانه مسافربری سیاحت

3000000

1800000

42

غرفه خدماتی – رفاهی

10

اول

پایانه مسافربری سیاحت

3000000

1800000

43

غرفه خدماتی – رفاهی

11

اول

پایانه مسافربری سیاحت

3000000

1800000

44

غرفه خدماتی – رفاهی

12

اول

پایانه مسافربری سیاحت

10000000

6000000

45

غرفه خدماتی – رفاهی

13

اول

پایانه مسافربری سیاحت

3000000

1800000

46

غرفه خدماتی – رفاهی

14

اول

پایانه مسافربری سیاحت

3000000

1800000

47

غرفه خدماتی – رفاهی

15

اول

پایانه مسافربری سیاحت

5000000

3000000

48

غرفه خدماتی – رفاهی

17

اول

پایانه مسافربری سیاحت

5000000

3000000

49

غرفه خدماتی – رفاهی

18

اول

پایانه مسافربری سیاحت

17000000

10200000

50

غرفه خدماتی – رفاهی

19

اول

پایانه مسافربری سیاحت

4000000

2400000

51

غرفه خدماتی – رفاهی

20

اول

پایانه مسافربری سیاحت

10000000

6000000

52

غرفه خدماتی – رفاهی

22

اول

پایانه مسافربری سیاحت

3000000

1800000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لذا از افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به سایت فروش اسناد الکترونیک شهرداری اهواز به آدرس http//peymankar.ahvaz.ir و یا به صورت حضوری با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری اهواز ( شماره تماس 3798172) مراجعه نمایید.

هزینه انتشار آگهی (محلی و سراسری) به عهده ی برنده مزایده می باشد.

شرایط شرکت در مزایده

1-مهلت قبول پیشنهاد قیمت و پاسخ به مزایده، از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز کاری است و تحویل در محل دبیر خانه محرمانه حراست سازمان در آدرس فوق الذکر می باشد.

 2-سازمان در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

3-مدت قرارداد غرف تجاری به استناد به ماده 10 قانون مدنی و بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب ( 9/2/1359 و 18/8/1384) یک سال شمسی که قابل تمدید برای دو دوره یک ساله دیگر می باشد است.

4-افراد جهت خرید استناد و شرکت در مزایده می بایست مبلغ 000/500 ریال به حساب 0105599918001 بانک ملی (سیبا) به نام  سازمان پایانه های شهرداری اهواز واریز نمایند.

5-مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده بالا قید شده که می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود.

 الف) فیش واریز مبلغ فوق به حساب 0105600179002 سیبا نزد باک ملی ایران به حساب سازمان پایانه های شهرداری اهواز

ب) بصورت ضمانت نامه بانکی بنام سازمان پایانه های شهرداری اهواز و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها

ج) چک تضمین شده بانکی به نام سازمان پایانه های شهرداری اهواز

6- تاریخ برگزاری کمسیون مزایده در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 22/10/97 در دفتر مدیر عامل سازمان پایانه های شهرداری اهواز می باشد . حضور پیشنهاد دهندگان مجاز می باشد.

نتیجه ی کمیسیون بر اساس ماده 15 و 18 آیین نامه معاملات شهرداری کلانشهرها به برنده اعلام خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.

به برنده مزایده پیش پرداخت داده نخواهد شد.

7- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به ترتیب ضبط خواهد شد.

8- بر اساس ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری کلانشهر ها شرکت در مزایده و ارائه پشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان می باشد.

9- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است

نویسنده خبر:
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها