Menu

شهرداری اهواز از دریچه دوربین

شهر از دریچه دوربین در سال ۱۳۹۳

  
پل شهید دقایقی(پل سوم):

این پل حدفاصل میدان پنج نخل تا میدان چمران با هزینه ای بالغ بر ۵/۱۹ میلیارد تومان احداث گردید.

تعریض پل از ۱۲ متر به ۳۰ متر که از هر طرف ۹ متر به عرض پل اضافه گردیده

۸ خط عبوری که ۴ خط مربوط به باند رفت و ۴ خط مربوط به باند برگشت می باشد.

طول پل ۴۹۶ متر می باشد

این پل امسال در بهمن ۹۳ به بهره برداری رسید.
پل سوم