Menu

شهرداری اهواز از دریچه دوربین

شهر از دریچه دوربین در سال ۱۳۹۳

  
اولین زیرگذر اهواز بهمن ماه ۹۳ در مجاورت محلات حصیرآباد، چهارصد دستگاه، عامری و سخیریه واقع در محدوده شهرداری منطقه هفت احداث شد.
این زیر گذر یکی از نقاط حساس شهر محسوب می شود و به منظور ارتقاء ايمني مسير،کاهش تصادفات و رفاه حال شهروندان اجرای آنرا در دستور کار خود قرار داد.
زیرگذر خلیج فارس