Menu

شهرداری اهواز از دریچه دوربین

شهر از دریچه دوربین در سال ۱۳۹۳

  
شهردار اهواز توجه ویژه ای به مناطق محروم و شعار محرومیت زدایی دارد.
دستور شهردار مبنی بر نهضت آسفالت در شهرداری ۷۰ درصد پیشرفت داشته است. به گفته ایشان نهضت خدمات رسانی به مناطق محروم تا زمان رفع محرومیت از چهره این محله ها ادامه دارد که به همت مجموعه شهرداری و حمایت شورای شهر اهواز اجرا می شود.
نهضت آسفالت