طراحی سایت
Menu

گزارش عملکرد 96

گزارش عملکرد منابع و مصارف ۷ ماهه اول سال ۹۶ شهرداری اهواز

شرحمبالغ منابع هفت ماههمبالغ مصارف هفت ماهه
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی( درآمدهای مستمر)۱.۹۵۶.۸۱۷.۲۵۹.۲۴۴-------------
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی۲۳۹.۹۷۷.۹۳۲.۱۹۲-------------
بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری۲۴۳.۲۸۱.۹۵۵.۹۴۶-------------
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری۲۰.۹۳۲.۶۷۷.۶۵۷-------------
اعانات و هدایا و داراییها۲۶۸.۲۴۸.۴۷۸.۳۸۱-------------
سایر منابع تامین اعتبار۲.۹۰۴.۸۵۹.۳۲۰-------------
وظیفه خدمات اداری-------------۶۶۹.۲۸۱.۰۰۰.۴۳۱
وظیفه خدمات شهری-------------۷۰۴.۲۴۵.۴۱۰.۴۱۱
برنامه "برنامه ریزی توسعه شهری"-------------۳۶.۴۲۹.۰۹۰.۱۵۹
برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری "-------------۳.۷۱۰.۷۴۶.۰۸۴
برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری "-------------۳۶۳.۰۵۳.۷۱۴.۳۵۲
برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها-------------۴۳.۹۱۱.۴۸۴.۹۳۵
برنامه " بهبود محیط شهری "-------------۲۴۰.۸۳۶.۹۵۶.۰۳۹
برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و توریستی "-------------۵.۷۳۳.۷۵۳.۶۱۲
برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری "-------------۲۵.۹۶۷.۶۶۷.۷۳۴
برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی "-------------۳۶.۱۰۱.۵۹۵.۳۳۰
جمع۲.۷۳۲.۱۶۳.۱۶۲.۷۴۰۲.۱۲۹.۲۷۱.۴۱۹.۰۸۷