اخبار
 انتشار: 04 خرداد 1392
   مشاهده: 508

  آگهي ارزيابي كيفي ومناقصه عمومي (نوبت اول)منطقه 6

 

آگهي ارزيابي كيفي ومناقصه عمومي (نوبت اول)منطقه 6
شهرداري اهواز در نظر دارد پرو‍ژه مشروحه زير را از طريق ارزيابي كيفي ومناقصه عمومي به مدت چهار سال به شركتهاي خدماتي واجد شرايط واگذار نمايد.
 
رديف
شرح مناقصه
مبلغ اوليه(يكساله)ريال
سپرده شركت در مناقصه(ريال)
1
واگذاري امور خدمات شهري (تنظيف،حمل وجمع آوري پسماندونخاله)منطقه چهار(6)شهرداري اهواز
-/072/664/974/57
-/000/000/900/2
 
ازشركت هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد،جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي ومناقصه با در دست فيش واريزي مبلغ -/000/100ريال به حساب شماره 0105052166009بانك ملي ايران به نام شهرداري اهواز واريزوبه مديريت قراردادها به نشاني اهواز –خيابان انقلاب-جنب پزشكي قانوني –ساختمان شماره سه شهرداري –مديريت قراردادها (تلفن تماس (3799160-3774062)مراجعه نمايند.
با توجه به اينكه در روز بازگشايي پاكات،جهت امتياز بندي پيشنهاددهندگان فقط پاكت( ارزيابي كيفي)بازگشايي مي شود و پاكات (الف،ب،ج) در صورت كسب (حداقل شصت وپنج امتياز ) حداكثر ظرف يك هفته توسط كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد.ضمنا كساني كه حداقل امتياز لازم را كسب ننموده اند پاكات مناقصه آنها(الف،ب،ج) در بسته به آنها مسترد خواهد شد.
در شرايط يكسان اولويت با پيمانكاران بومي خواهد بود.
هزينه انتشار دو فقره آگهي مندرج در روزنامه (كشوري-استاني)به عهده برنده مناقصه مي باشد.
مهلت فروش اسناد ارزيابي كيفي ومناقصه چهار روز بعداز انتشار اين آگهي مي باشد.
مهلت قبول اسناد ارزيابي كيفي وپيشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه ،ازتاريخ آخرين روز فروش اسناد به مدت دوهفته و تحويل روز شنبه  (25/3/92 در محل دبيرخانه محرمانه حراست واقع در آدرس فوق الذكر مي باشد.
شهرداري در ردكليه قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد .
مبلغ ضمانتنامه شركت درمناقصه پنج درصد مبلغ اوليه مي باشدكه مي بايست به يكي از سه طريق ذيل ارايه شود:
الف- فيش واريز مبلغ فوق به حساب سيبا 0203994398001 شهرداري اهواز نزد بانك ملي به نام شهرداري اهواز
 
ب- بصورت ضمانتنامه بانكي به نام شهرداري اهواز وبه مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهادها با قابليت يك دوره تمديدسه ماهه
 
ج- چك تضمين شده بانكي به نام شهرداري اهواز
 
-   برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتيب ضبط خواهد شد.
-   كليه شركت هاي خدماتي، به هنگام دريافت اسناد مناقصه ملزم به ارائه تاييد صلاحيت معتبر از اداره كل كار و امور اجتماعي (درسال جاري)مي باشند.
-    
-   شهرداري مختار است نسبت به ابطال پيشنهاد قيمت شركت هايي كه داراي دو پروژه فعال ( پروژه اي كه تحويل موقت نشده است) در سطح شهرداري باشند اقدام نمايد.
-    
-   تاريخ برگزاري كميسيون مناقصه درساعت 13 روز يك شنبه مورخ 26/3/92 مي باشد. حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مجاز مي باشد.
-    
-   نتيجه كميسيون برابر ماده 18 آئين نامه كلانشهرها به برنده اعلام خواهد شد.
-    
-                 به استناد بند 5 ماده 11 آئين نامه مالي ميزان تضمين انجام تعهدات 10% درصد مي باشد.
-                  
-          بر اساس ماده 10 آيين نامه مالي كلانشهرها  شركت در مناقصه و ارايه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري مي باشد.
-           
-          به برنده مناقصه پيش پرداخت داده نخواهد شد.
-          ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج شده است.
 
روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري اهواز
 
  
 
نویسنده خبر: فرشته موسوی
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها