مدیر کل حوزه دفتر شهردار

نام: امیر

نام خانوادگی: آهن جان

 

 

 

 

 

 

 

امیر آهن جان

نمودار سازمانی