مشاور و مدیر کل حوزه شهردار

نام: مهدی

نام خانوادگی: عقیلی

 

 

 

 

 

 

 

مهدی عقیلی

نمودار سازمانی