مشاور و مدیر کل حوزه شهردار

نام: علی

نام خانوادگی: شمسی

 

 

 

 

 

 

 

علی شمسی

نمودار سازمانی