سرپرست اداره کل حوزه شهردار

نام: فرزاد

نام خانوادگی: شاهولی

 

 

 

 

 

 

 

فرزاد شاهولی

نمودار سازمانی