تمام آلبوم ها » بازدید شهردار، حاجی زاده مدیر بحران، سنواتی رییس شورا و تراب پور مدیر سازمان اتش نشانی از رژه امداد ونجات به مناسبت 97.7.7روزاتش نشان