تمام آلبوم ها » ادامه طرح ساحل پاک در ساحل غربی کارون توسط ماشین آلات و پرسنل شهرداری- سوم خرداد98