تمام آلبوم ها » حضور شهردار اهواز در یکصد و دومین نشست مجمع شهرداران کلانشهر های ایران-lمرداد98