تمام آلبوم ها » رو نمايي از تنديس سرداران شهيد همزمان با سالروز فتح خرمشهر خرداد92