تمام آلبوم ها » بازديد شهردار از زيرگذر خليج فارس 3-10-93