اهداف و وظایف

اهداف كلان
 • بهبود عبور و مرور و تقویت حمل و نقل عمومی
 • تعادل و توازن بین مناطق شهری از نظر برخورداری از خدمات و تامین رفاه، امنیت و سلامت شهروندان
 • توسعه و ارتقاء كیفیت خدمات شهری
 • حفظ و ارتقا كیفیت محیط زیست شهری
 • ارتقاء فرهنگ شهرنشینی، طراحی مهندسی فرهنگی شهر و تقویت مشاركت شهروندان
 • توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تحقق شهر الكترونیك
 • توانمندسازی سكونتگاه های غیر رسمی و نوسازی و بهسازی بافت ها فرسوده
 • همساز نمودن شهرسازی و معماری بر اساس شرایط اقلیمی و فرهنگی شهر در جهت ارائه مدل هویت شهری
 • شناسائی، امكان سنجی و ایجاد درآمدهای پایدار و مدیریت كارآمد منابع مالی و استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوص
چشم انداز

اهواز شهری پاک، امن، تجاری، صنعتی ، توریستی با رفاه اجتماعی بر مبنای هم افزایی فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی و با رشد مستمر در میان شهرهای جنوبی.

رسالت شهرداری اهواز

شهرداری اهواز نهادی عمومی، غیر دولتی و متعلق به مردم، که رسالت آن تأمین رفاه، عدالت و امنیت اجتماعی با همکاری شورای اسلامی شهر و ارتقای سلامت روحی - روانی شهروندان است و به دنبال توسعه محیطها و فضاهای تفریحی- رفاهی، بهبود وضعیت شهروندان از بعد تحقق آرمان های عدالت محوری چشم انداز 20 ساله نظام، ایجاد فرصت های شغلی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و همچنین ایجاد جوی انتقاد پذیر برای استفاده از نظرات و پیشنهادات شهروندان در راستای مشارکت شهروندی با تکیه بر مهارت و توانایی های مدیران و کارکنان خود است.

خط مشی کیفیت شهرداری اهواز

شهرداری کلانشر اهواز بعنوان یک نهاد عمومی و غیر دولتی که رسالت آن تأمین رفاه، عدالت، امنیت اجتماعی، ارتقای سلامت روحی و روانی شهروندان است و عهده‌دار توسعه محیط ها و فضاهای تفریحی رفاهی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان می‌باشد. این شهرداری در پیشبرد اهداف و وظایف مربوطه در چارچوب رعایت ضوابط و قوانین و مقررات، خود را ملزم به جلب رضایت شهروندان و ارباب رجوع دانسته و در راستای ارائه خدمات با کیفیت گام بر می دارد. بدین منظور سیستم مدیریت کیفیت خود را مطابق با الزامات و خواسته‌های استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت 2008:9001 ISO طراحی و اجرا نموده و خود را ملزم به بهبود مستمر عملکرد می‌داند.

در این راستا برای تأمین الزامات فوق، جهت‌گیری‌ها و راهبردهای خود را بر اساس محورهای زیر بنا نهاده است:

 • توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی
 • تعادل و توازن عادلانه بین مناطق شهری به منظور برخورداری شهروندان از رفاه و بهداشت شهری
 • توسعه و ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری
 • ارتقاء فرهنگ شهرنشینی با هدف مشارکت شهروندی
 • توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تحقق شهرداری الکترونیک
 • توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده
 • طراحی معماری شهر بر اساس اقلیم و فرهنگ مذهبی و بومی
 • ایجاد درآمدهای پایدار و مدیریت کارآمد منابع مالی با رویکرد سرمایه گذاری بخش خصوصی
 • توسعه منابع انسانی و ارتقاء سطح آگاهی، دانش تخصصی و مهارت کارکنان و ایجاد بستری مناسب برای خلاقیت و نوآوری و تقویت مشارکت آنان در امور

رعایت الزمات سیستم مدیریت کیفیت و روش‌های اجرایی مرتبط برای تمامی مدیران، روسا، کارشناسان و کارکنان شهرداری حائز اهمیت بوده و در فعالیت‌های آنان بطور موثر بکارگرفته می‌شود.

حصول اطمینان از استقرار، حفظ و بهبود سیستم مدیریت کیفیت و گزارش‌دهی منظم از عملکرد آن بر عهده نماینده مدیریت (معاون برنامه ریزی و توسعه) بوده و بازنگری ادواری آن بعهده اینجانب است.