خلاصه وضعیت عملکرد
عملکرد
منطقه
تعداد مشکلات
تعداد اصلاحات

یک

278

97

دو

125

97

سه

139

111

چهار

133

100

پنج

103

102

شش

150

67

هفت

105

100

هشت

184

106

مشکلات خدمات شهری به تفکیک مناطق
جستجو برچسب ها 
اصلاحات صورت پذیرفته به تفکیک مناطق
جستجو برچسب ها