شرح مبالغ منابع هفت ماهه مبالغ مصارف هفت ماهه
در آمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) 1/956/817/259/244 ---
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 239/977/932/192 ---
بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 243/281/955/946 ---
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 20/932/677/657 ---
اعانات و هدایا و داراییها 268/248/478/381 ---
سایر منابع تامین اعتبار 2/904/859/320 ---
وظیفه خدمات اداری ---- 669/281/000/431
وظیفه خدمات شهری --- 704/245/410/411
برنامه "برنامه ریزی توسعه شهری" --- 36/129/090/159
برنامه "هدایت و دفعآبهای سطحی داخل شهری" --- 3/710/746/084
برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری" --- 363/053/714/352
برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها" --- 43/911/484/935
برنامه " بهبود محیط شهری" --- 240/836/956/039
برنامه "ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و توریستی" --- 5/733/753/612
برنامه "ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری" --- 25/967/667/734
برنامه "هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی" --- 36/101/595/330
جمع 2/732/163/162/74 2/129/271/419/087