شماره: 1077
1391/04/20
آغاز بکار بانوان سرپرست خانوار در کارخانه کمپوست اهواز
آغاز بکار بانوان سرپرست خانوار در کارخانه کمپوست اهواز

 

 
آغاز بکار بانوان سرپرست خانوار در کارخانه کمپوست اهواز
همراه با راه اندازی کارخانه کمپوست تعدادی از زنان سرپرست خانوار مشغول بکار شدند.
روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند گزارش داد: هفتاد نفر از بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی بمنظور تفکیک پسماندها در کارخانه کمپوست آغاز بکار کردند.
در حال حاضر پسماندهای چهار منطقه جهت تفکیک و دفن بهداشتی به کارخانه منتقل می شود که در روزهای آتی پس از انتقال پسماندهای مناطق هشتگانه و اضافه کردن خط تفکیک به دو شیفت کاری تعداد نیروهای بکار گرفته شده به صد و چهل نفر ارتقاء پیدا می کنند.
 
حق انتشار محفوظ است ©