شماره: 11840
1392/04/06
جلسه شوراي سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري اهواز برگزار شد.
جلسه شوراي سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري اهواز برگزار شد.

     جلسه شوراي سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري اهواز در تاريخ 2/4/1392 به دبيري مديريت امور مجامع و حسابرسي و به رياست آقاي پويا  معاونت امور عمراني استانداري خوزستان تشكيل گرديد.

در اين جلسه ابتدا آقاي فلسفي زاده مديرعامل سازمان گزارشي از عملكرد سال 1391و برنامه هاي آتي سازمان را به سمع و نظر حاضرين در جلسه رساند. پس از آن صورتهاي مالي منتهي به 30/12/1391  سازمان با بحث و بررسي اعضاء به تصويب رسيد.

حق انتشار محفوظ است ©