شماره: 1195
1391/04/25
عمر دفن پسماند در برومی به پایان رسید.
عمر دفن پسماند در برومی به پایان رسید.

 

عمر دفن پسماند در برومی به پایان رسید.

با انتقال تمامی پسماندها به مدفن جدید، دفن غیربهداشتی در برومی به پایان رسید.

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند گزارش داد: از روز گذشته با انتقال تمامی پسماندهای مناطق هشتگانه به محل دفن جدید، دیگر هیچ گونه دفنی در برومی صورت نمی گیرد.

پیش از این تمامی پسماندها پس از جمع آوری و حمل به منطقه برومی بصورت غیربهداشتی دفن می شد که پس از احداث و راه اندازی کارخانه کمپوست و مدفن جدید ابتدا پسماندهای چهار منطقه هم اکنون پسماندهای تمامی مناطق به آن محل منتقل می شود.

 

حق انتشار محفوظ است ©