شماره: 1258
1391/04/27
گزارش تصویری از سایت های طرح تفکیک از مبدا پسماندهای خشک
گزارش تصویری از سایت های طرح تفکیک از مبدا پسماندهای خشک

 

      طرح تفکیک از مبدآپسماندهای خشک و تر یکی از طرح های بسیار مهم سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز در سال 89می باشدکه در این راستا سازمان اقدام به انعقاد قرارداد هایی با بخش خصوصی نموده است.
شروع طرح از مناطق یک ،سه و هشت آغازگردیده که لازمه آن واگذاری محوطه هایی محصور و آسفالت شده به عنوان سایت جمع آوری پسماندها بود.
سازمان مدیریت پسماند بعد از واگذاری سایت ها به پیمانکاران طرح تفکیک مناطق، و آماده کردن زیر ساخت های لازمه، پیمانکار را موظف کردتا کلیه پرسنل لباس آرم دار متحدالشکل و خودروی آرم دار منقش به آرم شرکت و سازمان تهیه نماید.
حق انتشار محفوظ است ©