شماره: 159873
1396/08/06
انجام معاینات ادواری توسط درمانگاه شهرداری اهواز
انجام معاینات ادواری توسط درمانگاه شهرداری اهواز

به گزارش سایت شهرداری درمانگاه شهرداری اهواز به شرکتها و پرسنل آنها خدمات پزشکی ارائه می دهد.

برپایه این گزارش تا کنون پرسنل شرکتهای فرانصر منطقه 6، شرکت تحکیم بنای آرتاویل، شرکت نورتابان، شرکت فضای سبز و سازمان پارکها به درمانگاه مراجعه کرده و کلیه معاینات ادواری و خدمات پزشکی توسط پزشکان این درمانگاه به آنان ارائه شده است.

حق انتشار محفوظ است ©