شماره: 16777
1392/11/12
مهارشعله هاي آتش درمغازه باطري فروشي
مهارشعله هاي آتش درمغازه باطري فروشي

 فعل وانفعال باطري هادرمغازه باطري فروشي باعث آتش سوزي وبر جاي ماندن خسارت مالي گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 92/11/10ساعت 1/07دقيقه بامدادستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني با دريافت خبر رخداد آتش سوزي يك باب مغازه باطري فروشي واقع درخيابان24متري  آتش نشانان راسريعاً به محل حادثه اعزام نمود.

ماموران آتش نشاني 2 دقيقه بعد در محل آتش سوزي حاضر بودند و همزمان با اجراي عمليات ايمن سازي ، با استفاده از تجهيزات خاموش كننده موفق شدند شعله هاي حريق را مهار و از گسترش آتش سوزي جلوگيري نمايند.

دراين عمليات9مامورآتش نشان به همراه سه خودرو اطفاء حريق شركت داشتند. طبق بررسي هاي بعمل آمده توسط كارشناسان سازمان علت حريق فعل وانفعال باطري گزارش شده است. 

حق انتشار محفوظ است ©