شماره: 16782
1392/11/12
مغازه فلافل فروشي طعمه حريق گرديد
مغازه فلافل فروشي طعمه حريق گرديد

 اتصال برق باعث آتش سوزي درمغازه فلافل فروشي گرديدكه شعله هاي آتش توسط آتش نشانان مهارشد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري اهواز:در مورخ 92/11/12ساعت5/58 دقيقه ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني با دريافت خبر رخداد آتش سوزي يك باب مغازه فلافل فروشي واقع درفلكه دانشگاه آتش نشانان راسريعاً به محل حادثه اعزام نمود.

ماموران آتش نشاني سه دقيقه بعد در محل حادثه حاضر شدندوباايمن سازي هاي اوليه با استفاده از تجهيزات خاموش كننده موفق شدند شعله هاي حريق را مهار و از گسترش آتش سوزي جلوگيري نمايند.

دراين عمليات9مامورآتش نشان به همراه سه خودرو اطفاء حريق وامداد ونجات شركت داشتند.

حق انتشار محفوظ است ©