شماره: 1989
1391/05/25
استراتژی های سازمان مدیریت پسماند بر اساس قانون پنجم برنامه توسعه کشور
استراتژی های سازمان مدیریت پسماند بر اساس قانون پنجم برنامه توسعه کشور

 

 
استراتژی های سازمان مدیریت پسماند بر اساس قانون پنجم برنامه توسعه کشور
سال اجرا 1394-1390
 
     با توجه به ابلاغ قانون پنجم توسعه کشور (سال اجرا 1394-1390) و با عنایت به فصل ششم این قانون که در آن به توسعه ی منطقه ای اشاره گردیده است سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز در راستای تحقق بخش محیط زیست این فصل و همچنین سیاستهای ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور اقدام به تدوین استراتژیهای سازمانی خود نموده تا بتواند در حد توان خود جهت به ثمر نشستن این برنامه و تحقق اهداف متعالی سازمان که همانا ارائه خدمات بهینه به شهروندان و حفاظت و سیات از محیط زیست شهری و طبیعی می باشد عمل نماید.
     لذا سازمان مدیریت پسماند با توجه به توانایی های خود و در نظر گرفتن سایر عوامل خارجی تاًثیر گذار اقدام به اتخاذ استراتژی های اجرایی خود در 5 فصل نموده است که به شرح ذیل بیان خواهد شد.
 
 
فصل اول : کاهش تولید
     هرگاه موسسه یا مصرف کننده ای اقدامی انجام دهد که کمیت پسماند تقلیل یابد در واقع در برنامه کاهش تولید پسماند در مبداء شرکت نموده است. به دلیل مزایای اقتصادی و زیست محیطی زیادی که تولید پسماند کمتر دارد ، سازمان پسماند کاهش در مبدا را به عنوان یکی از مهمترین روشها برای کم کردن مشکلات آلودگی و دفع پسماند ها تشخیص داده است.
این امر در دوبخش قابل اجرا خواهد بود:
بخش اول: تولید کنندگان ( موسسات و شرکت های تولیدی )
بخش دوم: مصرف کنندگان (اعم از خانگی و تجاری )
     که سازمان مدیریت پسماند با توجه به توان عملکردی خود می تواند در بخش دوم وارد شده و با انجام طرح های آموزشی و اطلاع رسانی در خصوص موضوعاتی همچون اجتناب از بسته بندی های غیر ضروری – توجه به محصولات قابل استفاده مجدد – نگهداری و تعمیر محصولات با دوام – استفاده از کیسه ها و ظروف و سایر موارد – قرض گرفتن ، اجاره کردن و یا استفاده اشتراکی از اقلام – فروش یا اهداء اجناس بجای دورانداختن آنها و .... در غالب همایش های شهروندی ، آموزشهای همگانی ، اموزش چهره به چهره ، ارائه بروشوره ها و بسته های فرهنگی و اطلاع رسانی عمومی از طریق رسانه ها کاهش تولید پسماندها را از میزان صفر به 10 درصد برساند.به همین منظور جدول زمانبندی اجرای برنامه های این فصل در طول سالهای برنامه به شرح ذیل اعلام میگردد.


 
سال اجرا
برنامه های قابل اجرا
درصد تجمعی پیشرفت قابل انتظار در سال برنامه
1
1391
2
2
1392
آموزش در سطح مدارس و مهد های کودک (15000)نفر
 
5
3
1393
آموزش در سطح ادارات و ارگانها 3000 نفر
آموزش چهره به چهره 20000 خانوار (100000نفر)
آموزش در سطح مدارس و مهد های کودک (20000)نفر
 
7
4
1394
آموزش کسبه و بازاریان 6000 نفر
آموزش در سطح ادارات و ارگانها 5000 نفر
آموزش چهره به چهره 15000 خانوار (45000نفر)
آموزش در سطح مدارس و مهد های کودک (30000)نفر
 
10
 
 
 
 
 
 
فصل دوم : تفکیک پسماندها
     تفکیک پسماندها به معنای جداسازی اقلام گوناگون پسماند به منظور حفظ محیط زیست و بهره برداری اقتصادی آن می باشد. این جداسازی می تواند در مبداء یا در مقصد نهایی انجام پذیرد. سازمان مدیریت پسماند در هر دو بخش یاد شده ورود خواهد نمود و با اجرای طرح های فرهنگی-آموزشی و همچنین با جذب پیمانکاران بخش خصوصی در تفکیک از مبداء تفکیک در مقصد نهایی در کنار کارخانه کمپوست این عملیات اجرایی خواهد شد. ضمناً در کنار آن اجرای طرح های تشویقی و حمایتی و .... انجام خواهد پذیرفت. سازمان مدیریت پسماند با اجرای طرح های فوق در طول برنامه پنج ساله پنجم میزان تفکیک را از 2 درصد به 15 درصد خواهد رساند.شرح برنامه های اجرایی درسالهای اجرا به صورت ذیل اعلام می گردد.
ردیف
سال اجرا
برنامه های قابل اجرا
درصد تجمعی پیشرفت قابل انتظار در سال برنامه
1
1391
*جذب پیمانکار تفکیک از مبداء در مناطق 1,2 ،3،4و 8
*راه اندازی چرخه تفکیک در کنار کارخانه کمپوست
*ارائه برنامه های آموزشی در غالب آموزشهای کاهش  تولید پسماند
7
2
1392
*راه اندازی تعداد 12 ایستگاه ویست بانک در سطح شهر
*توزیع اقلام آموزشی و تشویقی
*ارائه برنامه های آموزشی در غالب آموزشهای کاهش تولید پسماند
10


 
3
1393
*توزیع اقلام آموزشی و تشویقی
*ارائه برنامه های آموزشی در غالب آموزشهای کاهش تولید پسماند
 
12
4
1394
*راه اندازی تعداد 5 ایستگاه ویست بانک در سطح شهر
*توزیع اقلام آموزشی و تشویقی
*ارائه برنامه های آموزشی در غالب آموزشهای کاهش تولیدپسماند                                                *تقویت پیمانکاران تفکیک در سطح مناطق جهت پوشش ادارات ، دستگاه ها،مدارس و ...... 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
فصل سوم : جمع آوری مکانیزه پسماند ها                                                                            
     سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز در راستای ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات به شهروندان اهوازی این طرح را پیش از ابلاغ برنامه عملی نموده است و از برنامه و میانگین کشوری فراتر عمل کرده است. در این بخش سازمان در نظر دارد با بهبود روشها و اصلاح عملکرد ها و تقویت پیمانکاران خود کیفیت و سطح پوشش خدمات را از سطح پوشش 60 درصدی در حال حاضر به 85 درصد برسد.
 
ردیف
سال اجرا
برنامه های قابل اجرا
درصد تجمعی پیشرفت قابل انتظار در سال برنامه
1
1391
*تغییر سیستم جمع آوری و حمل پسماند و اصلاح ناوگان در مناطق حاشیه ای که به علت محدودیت های فنی به روش سنتی خدمات رسانی می شده
65
2
1392
*تغییر سیستم جمع آوری و حمل پسماند و اصلاح ناوگان در مناطق حاشیه ای که به علت محدودیت های فنی به روش سنتی خدمات رسانی می شده
* بهبود سیستم مکانیزه , اصلاح ماشین آلات و بروز رسانی دستگاه ها با توجه به تجارب پیشین و نیاز مناطق
 
73
3
1393
       
*تغییر سیستم جمع آوری و حمل پسماند و اصلاح ناوگان در مناطق حاشیه ای که به علت محدودیت های فنی به روش سنتی خدمات رسانی می شده
* بهبود سیستم مکانیزه , اصلاح ماشین آلات و بروز رسانی دستگاه ها با توجه به تجارب پیشین و نیاز مناطق
* تغییر و اصلاح قرارداد ها و تعهدات پیمانکاران با توجه به اتمام قراردادهای چهارساله
 
 
 
80
4
1394
*تغییر سیستم جمع آوری و حمل پسماند و اصلاح ناوگان در مناطق حاشیه ای که به علت محدودیت های فنی به روش سنتی خدمات رسانی می شده
* بهبود سیستم مکانیزه , اصلاح ماشین آلات و بروز رسانی دستگاه ها با توجه به تجارب پیشین و نیاز مناطق
* تغییر و اصلاح قرارداد ها و تعهدات پیمانکاران با توجه به اتمام قراردادهای چهارساله
 
 
 
85
 
 
 
 
-       فصل چهارم : پردازش
     به کلیه فرآیند های مکانیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد پردازش نامیده می شود، تکنیکهای اصلی پردازش مکانیکی ، شیمیایی ، جداسازی و تفکیک مواد ، آبگیری و پردازش می باشد.
     سازمان مدیریت پسماند با توجه به اینکه عمده عملیات این بخش درون سازمانی است در نظر دارد عملیات پردازش را با اجرای طرح فشرده سازی مکانیکی پسماندها را با خرید دستگاه پرس 250 تنی ، احداث کارخانه کمپوست ، استقرار اکیپ های تفکیک در کارخانه کمپوست و بکارگیری خودروهای پرس حمل زباله عملیات پردازش را از میزان 20 درصد به 90 درصد ارتقاء خواهد داد.
ردیف
سال اجرا
برنامه های قابل اجرا
درصد تجمعی پیشرفت قابل انتظار در سال برنامه
1
1391
*خرید و مستقرسازی دستگاه پرس 250 تنی در محل دفن
75
2
1392
*توسعه بکارگیری خودروهای پرس حمل زباله جهت کاهش حجم پسماند ها
* توسعه اکیپ های تفکیک در کارخانه کمپوست
 
 
90
 
 
فصل پنجم : دفع
در این فصل شش مبحث عملکردی وجود دارد :
1-     بازیافت تر
2-     بازیافت خشم
3-     دفن بهداشتی
4-     استحصال ارژی
5-     ریجکت سوز
6-     مخلوط سوز
 
1-     بازیافت تر : کارخانه کمپوست توسط بخش خصوصی در دست احداث می باشد. با راه اندازی آن تا 80 درصد پسماند های تر بازیافت می گردند.
ردیف
سال اجرا
برنامه های قابل اجرا
درصد تجمعی پیشرفت قابل انتظار در سال برنامه
1
1391
40
2
1392
* راه اندازی فاز دوم کارخانه کمپوست با ظرفیت 500تن
60
3
1393
*تکمیل فاز دوم کارخانه و استفاده از 100درصد ظرفیت
80
 
 
 
 
 
 
2-     بازیافت خشک : سازمان با جلب مشارکت بخش خصوصی اقدام به احداث و راه اندازی صنایع تبدیلی خواهد نمود . بازیافت مواد خشک در حال حاضر به صورت غیر رسمی کمتر از 2 درصد می باشد که سازمان با استناد به مفاد قانون مدیریت پسماند و جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری در احداث صنایع تبدیلی و بازیافت این مقدار را به 25 درصد خواهد رساند.
ردیف
سال اجرا
برنامه های قابل اجرا
درصد تجمعی پیشرفت قابل انتظار در سال برنامه
1
1391
*راه اندازی کارخانه بازیافت مواد پلاستیکی
8
2
1392
*راه اندازی کارخانه بازیافت PET
15
3
1393
*راه اندازی کارخانه بازیافت کاغذ و مقوا 
20
4
1394
*راه اندازی کارخانه بازیافت لاستیک
25
 
 
 
3-     دفن بهداشتی : با اجرا و تکمیل مدفن مهندسی – بهداشتی شهر اهواز میزان دفن مهندسی بهداشتی از میزان صفر (در حال حاضر) به 100 درصد خواهد رسید.
ردیف
سال اجرا
برنامه های قابل اجرا
درصد تجمعی پیشرفت قابل انتظار در سال برنامه
1
1391
*راه اندازی مدفن مهندسی – بهداشتی و پذیرش 100درصد پسماندها
100
 
 
4-     استحصال انرژی : در روش جدید دفن مهندسی – بهداشتی پسماند ها سیستم جمع آوری و مدیریت گازهای تولیدی در سلولهای دفن در حال اجداث می باشد که با بهره برداری از آن پس از 24 ماه تولید گاز آغاز و پس از جمع آوری و احداث نیروگاه به برق تبدیل می گردد.
ردیف
سال اجرا
برنامه های قابل اجرا
درصد تجمعی پیشرفت قابل انتظار در سال برنامه
1
1391
انجام عملیات لوله گذاری جهت جمع آوری و کنترل گاز محل دفن
10
2
1392
تکمیل و توسعه عملیات لوله گذاری
30
1393
*راه اندازی فاز اول سیستم تبدیل انرژی و تولید برق
70
4
1394
*تکمیل و توسعه سیستم تبدیل انرژی و تولید برق
85
 
5-     ریجکت سوز : پسماندهای خروجی از کارخانه کمپوست که قابلیت بازیافت ندارند را بمنظور جلوگیری از دفن آنها و تبدیل آنها ، با استفاده از دستگاه های ریجکت سوز ، سوزانده و در این دستگاه به انرژی برق تبدیل می گردد. لذا بمنظور جلوگیری از دفن آنها و صرفه جویی در مصرف زمین و کسب درآمد خریداری و نصب دستگاه ریجکت سوز در دستور کار قرار دارد و پس از تهیه طرح توجیهی در نظر است از محل وام صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری لازم در این خصوص انجام پذیرد.
ردیف
سال اجرا
برنامه های قابل اجرا
درصد تجمعی پیشرفت قابل انتظار در سال برنامه
1
1393
*خرید دستگاه ریجکت سوز
60
 
 
حق انتشار محفوظ است ©