شماره: 19995
1393/04/15
منزل مسکونی طعمه حریق گردید
منزل مسکونی  طعمه حریق گردید

اتصال برق کولرسبب رخدادآتش سوزی منزل مسکونی وبرجای ماندن خسارت مالی گردید.
به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ93/04/14ساعت21:16دقيقه باتماس به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخداد آتش سوزی منزل مسكوني واقع درفرهنگ شهرخیابان صراط2 داده شد.
آتش نشانان پنج دقيقه بعد در محل حادثه حاضر بودند و با ايمن سازي محل حادثه و استفاده از تجهيزات خاموش كننده حريق را مهار و ازگسترش آن جلوگيري کردند.
دراین عملیات9مامور آتش نشان به همراه سه خودرواطفاء حریق شرکت داشتند.
علت حريق ازسوی كارشناسان سازمان اتصال برق کولر گزارش شده است.

حق انتشار محفوظ است ©