شماره: 2153
1391/06/05
آموزش طرح تفکیک پسماندهای خشک در کیانپارس
آموزش طرح تفکیک پسماندهای خشک در کیانپارس

 

 

آموزش طرح تفکیک پسماندهای خشک در منطقه کیانپارس

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز در ادامه فعالیت طرح تفکیک از مبدأ پسماندهای خشک اقدام به آموزش خانوارهای منطقه دو شهرداری اهواز نمود.

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند گزارش داد:

آموزش ساکنین منطقه دو شهرداری اهواز صبح دیروز از ناحیه شرقی کیانپارس آغاز شد.

همچنین مخزن گذاری مجتمع های بیشتر از چهار واحد از روزدوشنبه صورت می گیرد.

پیش از این آموزش طرح تفکیک از مبدأ پسماندهای خشک در مناطق یک، سه و هشت صورت گرفته است.

 

حق انتشار محفوظ است ©