شماره: 2424
1391/06/12
گزارش تصویری از آموزش و جمع آوری پسماندهای خشک در منطقه 2 شهرداری اهواز
گزارش تصویری از آموزش و جمع آوری پسماندهای خشک در منطقه 2 شهرداری اهواز

گزارش تصویری از آموزش و جمع آوری پسماندهای خشک در منطقه 2 شهرداری اهواز

پس از یک هفته آموزش،جمع آوری پسماندهای خشک در منطقه 2 شهرداری اهواز توسط پیمانکار مجری این طرح آغاز شد.

حق انتشار محفوظ است ©