شماره: 250771
1397/10/15
گزارش تصویری ازاهواز گردی خانوادهای تاکسیرانان
گزارش تصویری ازاهواز گردی خانوادهای تاکسیرانان

  به گزارش اداره ارتباطات سازمان تاکسیرانی اهواز تاکسیرانان همراه با خانوادهای خود ازطریق ریل باس از مناطق تاریخی. فرهنگی و تفریحی شهر اهواز بازدید کردند.

حق انتشار محفوظ است ©