شماره: 262183
1397/12/11
تصویب بودجه سال 1398 شهرداری اهواز توسط شورای اسلامی شهر
تصویب بودجه سال 1398 شهرداری اهواز توسط شورای اسلامی شهر

  بودجه شهرداری بعد از 15 جلسه بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر در روز چهارشنبه مورخ 08/12/1397 در صحن علنی شورا مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفت .

نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در این خصوص اعلام گفت:

بودجه سال 1398 با سیاست های ذیل تدوین و تصویب گردیده است :

  1. رعایت اسناد بالا دستی و انطباق با برنامه پنجساله دوم توسعه و عمران شهر اهواز
  2. اولویت بندی طرح ها و پروژه ها با تاکید بر طرح ها و پروژه های نیمه تمام.
  3. بهره مندی ، بهسازی و ارتقاء ظرفیت های موجود .
  4. اجرای عدالت توزیعی در تخصیص امکانات و تجهیزات در سطح شهر و تلاش در جهت تمرکز زدایی امکانات در نقاط خاص .
  5. افزایش ضریب نفوذ خدمات شهری و تامین خدمات مناطق شهری که قبلا در قراردادهای خدمات شهری لحاظ نگردیده بودند.
  6. توجه ویژه به توسعه و تکمیل زیرساخت های شهری بالاخص حوزه فرهنگی .
  7. نگاه ویژه به اجرای پروژه های بزرگ شهری مانند تقاطع ها و شهربازی و...
  8. افزایش دسترسی آسان شهروندان به خدمات مانند بازارچه ها و پارک های محلی و سراهای محلات .
  9. و...

درضمن خلاصه ای از شرح وظایف عمرانی و جاری بودجه سال 98 شهرداری اهواز به صورت ذیل می باشد:

 

ردیف

 

عنوان

بودجه پیشنهادی سال 1398

پیشنهادی

درصد سهم از کل

1

جاری

5/669/444/000/000

% 34

2

عمرانی

10/927/020/000/000

% 66

جمع (ريال)

16/596/464/000/000

% 100

تعداد کل پروژه های عمرانی در بودجه پیشنهادی سال 98 شهرداری اهواز

2274

                  

  و با توزیع پروژه ها بر اساس برنامه های عمران و توسعه شهر به شرح ذیل :

کد

شرح برنامه

بودجه پیشنهادی سال 98

درصد از کل بودجه عمرانی

301

برنامه  برنامه ريزي توسعه شهري

812/775/000/000

7.4%

302

برنامه هدايت و دفع آبهاي سطحي  داخل شهري

261/500/000/000

2.4%

303

برنامه حمل  و نقل  و بهبود عبور و مرور شهري

6/263/836/000/000

58.2%

304

برنامه ايجاد تاسيسات حفاظتي شهرها

212/500/000/000

1.9%

305

برنامه بهبود محيط شهري

2/375/475/000/000

21.7%

306

برنامه ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، تفريحي و توريستي

388/350/000/000

3.6%

307

برنامه ايجاد ساير تاسيسات و تسهيلات  شهري

271/784/000/000

2.5%

308

برنامه ايجاد ساير تاسيسات درآمدزا

41/8000800/000

0.4%

309

برنامه هزينه هاي پيش بيني نشده و ديون عمراني

200/000/000/000

1.8%

جمع (ريال)

10/927/020/000/000

100

 
حق انتشار محفوظ است ©