شماره: 275669
1398/02/16
مزایده 4 باب مغازه تجاری در سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز
مزایده  4 باب مغازه تجاری در سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز

   سازمان آرامستان های شهرداری اهواز در نظر دارد 4 باب مغازه تجاری را با شرایط اجاره و از طریق مزایده به اشخاص حقوقی /حقیقی واگذار نماید.
متقاضیان برای خرید اسناد مزایده باید فیش پرداخت به مبلغ 500/000 ریال (پانصد هزار ریال) به حساب شماره 10/6268081/1 بنام سازمان آرامستان ها نزد بانک رسالت ارائه نمایند. از روز دوشنبه مورخ 98/02/16 متقاضیان می توانند به آدرس سازمان مراجعه و اسناد مزایده را خریداری نمایند. آخرین مهلت فروش اسناد مزایده تا ساعت 14 مورخ 98/02/29 می باشد . تاریخ و محل سایت ویزیت مورخ 98/02/30 ساعت 10 صبح در دفتر قراردادهای سازمان آرامستان های شهرداری اهواز و آخرین مهلت تحویل پاکات تا پایان ساعت 14 مورخ 98/03/07 می باشد . متقاضیان می توانند برای کسب اطلاع بیشتر و دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان آرامستان های شهرداری اهواز واقع در : اهواز- اتوبان آیت الله بهبهانی – خیابان شهداء- جنب میدان شهدای جاوید الاثر مراجعه و یا با شماره تلفن 05- 06135597401 تماس حاصل نمایند یا به واحد فروش و سامانه مدیریت قرارداد های شهرداری اهواز به نشانی ir .http://peymankar.ahvaz مراجعه نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©