شماره: 289635
1398/05/06
ارزیابی پروژه های خدمات شهری در منطقه 4
  ارزیابی پروژه های خدمات شهری در منطقه 4

   جلسه ارزیابی پروژه های خدمات شهری در سطح منطقه 4 با حضور عالی پورمعاون خدمات شهری ، در شهرداری  منطقه4 و جمعی از عوامل اجرایی معاونت خدمات شهری و شهرداری منطقه 4 در محل دفتر معاونت خدمات شهری برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات معاونت خدمات شهری در ابتدای این نشست حاضرین به بحث و ارائه عملکرد از روند پروژه ها در حوزه خدمات شهری در سطح منطقه 4 پرداختند.
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز در این نشست گفت: با توجه به اهمیت ویژه برخی ازپروژه ها به دلیل محدودیت زمانی و تبعات عدم اجرای آنها از جمله پروژه های آبهای سطحی وآب خام لازم است منطقه به قید فوریت نسبت به انجام آنها اقدام نماید.
گفتنی است جلسات هماهنگی مناطق بصورت مستمر و ماهانه جهت پیگیری امور مرتبط با پروژه های فوریتی و اولویت های وظایف مناطق در حوزه خدمات شهری برگزار خواهد شد.

حق انتشار محفوظ است ©