شماره: 293721
1399/01/19
اقدامات اداره کل پشتیبانی شهرداری در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
اقدامات اداره کل پشتیبانی شهرداری در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

به روایت تصویر

توزیع دستکش وماسک بین کارکنان بصورت روزانه و نفر به نفر در راستای ادامه اجرای طرح پیشگیرانه گسترش ویروس کرونا توسط اداره کل پشتیبانی شهردای اهواز
حق انتشار محفوظ است ©