شماره: 294927
1399/04/02
مراسم تودیع و معارفه در معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز
مراسم تودیع و معارفه در معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز

طی حکمی از سوی شهردار اهواز

مهندس اسماعیل عالی پور بعنوان مدیر کل اداره نظارت و کنترل ابنیه و تاسیسات و مهندس نادر باغبانپور بعنوان مجری تقاطع های غیر همسطح معارفه شدند.

به گزارش اداره ارتباطات معاونت فنی وعمرانی شهرداری اهواز مراسم تودیع و معارفه مهندس اسماعیل عالی پور مدیر کل نظارت و کنترل ابنیه و تاسیسات شهرداری اهواز روز یکشنبه مورخ یکم تیر ماه 99 با حضور مهندس وحید معینی زاده معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز و دیگر مدیران حوزه فنی وعمرانی برگزار گردید.

در این مراسم معاون فنی و عمرانی شهردار اهواز ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مهندس باغبانپور ، مهندس عالی پور را بعنوان مدیر کل جدید نظارت و کنترل ابنیه و تاسیسات و مهندس با غبانپور را مجری تقاطع های غیرهمسطح شهرداری اهواز منصوب نمودند.

مهندس وحید معینی زاده در این مراسم گفت ما نیازمند هستیم از ظرفیت و پنانسیل مناطق جهت پیشبرد پروژ ه های عمرانی شهرداری استفاده کنیم و افزود : عمران و آبادانی شهر اهواز حاصل عملکرد مهندسان شهرداری اهواز است و پیشرفت عملی شدن بسیاری از پروژه ها ماحصل زحمات و نظارت این عزیزان می باشد.

مهندس معینی زاده در پایان اظهار کرد : بسیاری از کارهای معاونت فنی و عمرانی در مورد مسائل فنی در سطح شهر و شهرداری به اداره نظارت این معاونت ارجاع داده می شود و امیدواریم این مجموعه بیش از پیش با ارتباط منسجم و هماهنگ در راستای عمران و آبادانی شهر اهواز قدم بردارد

حق انتشار محفوظ است ©