شماره: 296829
1399/08/06
دومین جلسه هماهنگی تدوین بودجه 1400 سازمانهای وابسته برگزار شد
دومین جلسه هماهنگی تدوین بودجه 1400 سازمانهای وابسته برگزار شد

    بهار حبیبیان مدیر کل برنامه ریزی و بودجه معاونت برنامه ریزیو توسعه سرمایه انسانی از برگزاری دومین جلسه هماهنگی تدوین بودجه 1400 سازمانهای وابسته با حضور مهندس نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی،رؤسای ادارات برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانیسازمانهای وابسته و سایر اعضاء خبر داد.

وی افزود:در این جلسه نماینده سازمانهای وابسته به ارائه گزارش از تشکیل جلسات کمیته تخصصی و روند تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400در سازمان خود پرداختند و سؤالات و ابهامات خود را مطرح نمودند.

دبیرکمیته راهبردی تدوین بودجه شهرداری اهواز خاطر نشان کرد:سازمانهایی که به نیابت از مناطق پروژه های عمرانیاجرا می نمایند لازم است بصورت مکتوب لیست پروژه های مذکور را به مناطق هشتگانه ارسال نمایند.

وی تاکید کرد: چنانچه سازمانها فرآیند مبادله صورتجلسه پروژه های نیابتی را در سال 99 به اتمام نرسانده اند در اسرع وقت نسبت به مبادله صورتجلسات اقدام نمایند.

مدیر کل برنامه ریزی و بودجه با اشاره به لزوم زمانبندی  مندرج در دستورالعمل تدوین بودجه شهرداری اهواز گفت:تشکیل جلسات کمیته تخصصی می بایست تا پایان روند تدوین بودجه پیشنهادی سازمانها تداوم یابد و جلسات مشترک با معاونتها و مناطق نیز به منظور هماهنگی در خصوص پروژه های نیابتی برگزار گردد.

حق انتشار محفوظ است ©