شماره: 296914
1399/08/11
  برگزاری جلسه بررسی روند تدوین بودجه پیشنهادی 1400 مناطق شهرداری اهواز
  برگزاری جلسه بررسی روند تدوین بودجه پیشنهادی 1400 مناطق شهرداری اهواز

   سومین جلسه بررسی روند تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400 مناطق شهرداری اهواز برگزار شد. 
در این جلسه که با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیر کل برنامه ریزی و بودجه و رؤسای ادارات برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مناطق و سایر اعضاء برگزار شد، رؤسای ادارات برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مناطق به ارائه گزارش از تشکیل جلسات کمیته تخصصی و روند تدوین بودجه پیشنهادی 1400 در منطقه خود پرداختند و سؤالات خود را مطرح نمودند.
در این جلسه مقرر گردید مناطق هرچه سریعتر نسبت به رفع نواقص و ارسال فرمهای آنالیز بودجه اقدام نمایند.
همچنین مقرر گردید مناطق هشتگانه ردیف های نیازمند اصلاحیه  بودجه در سال 1399 را به معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی اعلام نمایند.


 

حق انتشار محفوظ است ©