شماره: 297029
1399/08/19
گزارش تصویری شارژ خاموش کننده های دستی شهرداری توسط اداره کل پشتیبانی
گزارش تصویری شارژ خاموش کننده های دستی شهرداری توسط اداره کل پشتیبانی

به گزارش سایت شهرداری خاموش کننده های دستی ساختمان شهرداری مرکز، ساختمان شماره سه و ساختمان شورای شهر توسط اداره کل پشتیبانی شهرداری اهواز شارژ شد.
حق انتشار محفوظ است ©