شماره: 298024
1399/10/24
جلسه بازگشايي پاكات مزايده نوبت دوم واگذاري بهره برداري از عمليات پردازش و جداسازي پسماندهاي خشك در مقصد
جلسه بازگشايي پاكات مزايده نوبت دوم واگذاري بهره برداري از عمليات پردازش  و جداسازي پسماندهاي خشك در مقصد

جلسه بازگشايي پاكات مزايده واگذاري بهره برداري از عمليات پردازش وجداسازي پسماندهاي خشك در مقصد در سايت موسوم به كارخانه پردازش پيرو آگهي مزايده عمومي نوبت دوم به شماره ١٠٣/٥٠٢٢٩با حضور مسئولين مربوطه در محل سازمان مديريت پسماند برگزار گرديد .

به گزارش اداره ارتباطات سازمان پسماند شهرداري اهواز ،اين جلسه با حضور اعضاي كميسيون معاملات عمده سازمان (معاون مالي اقتصادي ،معاون اجرائي،مدير امور حقوقي و قراردادها ،مامور فني ،مدير مالي ،نماينده شركت كننده ومديرعامل سازمان مديريت پسماند در محل حوزه مديريت برگزار وپس از بررسي مستندات مزايده توسط اداره حقوقي وامور قراردادها پاكات مربوطه به شركت كنندگان در حضور اعضاء بازگشايي ونتيجه طي صورتجلسه اي به شركت بسيط تحقيق آسيا واگذار گرديد.
حق انتشار محفوظ است ©