شماره: 298327
1399/11/14
برگزاری  جلسه شورای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز
برگزاری   جلسه شورای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز

     جلسه شورای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز در تاریخ 16/10/99 درسالن اجتماعات شهرداری اهواز تشکیل گردید دراین جلسه ابتدا گزارشی  توسط  رییس سازمان درخصوص برنامه های اجرا شده درسازمان را به سمع و نظر حاضرین درجلسه رسانید و بودجه پیشنهادی 1400 پس از بررسی به تصویب رسید

حق انتشار محفوظ است ©