شماره: 298459
1399/11/27
نظارت مستقیم شهروندان و رصد خدمات شهری با سامانه های ارتباط مردمی
نظارت مستقیم شهروندان و رصد خدمات شهری با سامانه های ارتباط مردمی

به گزارش سایت شهرداری اهواز رئیس اداره افکار سنجی اداره کل ارتباطات و اموربین الملل گفت: شهرداری اهواز از طریق سامانه های ارتباط مردمی به منظور ایجاد ارتباط مستقیم با شهروندان و رصد ارائه خدمات شهری، شکایات، نظرات و پیشنهادات را پایش و به مدیران شهرداری در مناطق و سازمان ها منتقل می کند.
کریمی با اشاره به افزایش راه های ارتباط مردمی و تقویت پاسخگویی اظهار کرد: شهروندان می توانند با شماره 137 تماس گرفته و شکایات و پیشنهادات خود را به مدیریت شهری انتقال دهند.
وی افزود: علاوه بر سامانه تماس و اپلیکیشن 137 ، راه دیگری برای ارتباط مستقیم مردم با مدیریت شهری اهواز با استفاده از سامانه پیامک 2000611 در نظر گرفته شده و از این طریق شهروندان می توانند در نظارت و ارزیابی عملکرد مناطق و سازمان ها نقش مستقیم داشته باشند.

گفتنی است پیش تر موسی شاعری شهردار اهواز بر لزوم تقویت راه های ارتباط مردمی و پاسخگویی به شهروندان تاکید کرد و در همین راستا با توجه به اهمیت پیگیری خواسته های شهروندان، درخواست ها و شکایات مردمی بررسی و به مسئولین واحدهای مربوطه جهت رسیدگی منتقل می شود.

حق انتشار محفوظ است ©