شماره: 298717
1399/10/19
برگزاری جلسه شورای سازمان فاوا

    جلسه شورای سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری اهوازدرتاریخ 99/10/18 به ریاست شهردارمحترم اهوازتشکیل گردید

دراین جلسه ابتداء رییس سازمان گزارشی درخصوص برنامه های اجراء شده درسازمان رابه سمع ونظرحاضرین درجلسه رسانیدند وسپس اصلاحیه بودجه سال 99 سازمان وبودجه پیشنهادی 1400 پس ازبررسی به تصویب رسید.

حق انتشار محفوظ است ©