شماره: 298719
1399/10/23
برگزاری جلسه شورای سازمان مدیریت سازمان حمل ونقل بار

  جلسه شورای سازمان مدیریت سازمان حمل ونقل بارشهرداری اهوازدرتاریخ23/10/99 درمحل سالن اجتماعات شهرداری اهواز تشکیل گردید دراین جلسه ابتداءگزارشی توسط رییس سازمان درخصوص برنامه های اجراءشده درسازمان رابه سمع ونظرحاضرین درجلسه رسانیدند وبودجه پیشنهادی 1400 پس ازبررسی به تصویب رسید

حق انتشار محفوظ است ©