شماره: 298720
1399/11/04
برگزاری جلسه شورای سازمان مدیریت پسماندشهرداری اهواز

  جلسه شورای سازمان مدیریت پسماندشهرداری اهوازدرتاریخ99/11/4 درمحل سالن اجتماعات شهرداری اهوازتشکیل گردیددراینجلسه ابتداءگزارشی توسط مدیرعامل سازمان درخصوص برنامه های اجراءشده درسازمان رابه سمع ونظرحاضرین درجلسه رسانیدند و اصلاحیه بودجه سال 99 سازمان و بودجه پیشنهادی 1400 پس ازبررسی به تصویب رسید

حق انتشار محفوظ است ©