شماره: 299322
1400/01/15
احکام مرتبط با شهرداریها در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور بر روی سایت قرار گرفت
احکام مرتبط با شهرداریها در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور بر روی سایت قرار گرفت

احکام مرتبط با شهرداریها در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور بر روی سایت قرار گرفت

باتوجه به اینکه هر مجموعه سازمانی جهت دستیابی به اهداف و ارائه بهینه خدمات به مخاطبان خود نیازمند شناخت قوانین بالادستی و ضوابط مرتبط با وظایف خود است آگاهی و شناخت دقیق قوانین بالادستی موجب می شود مجموعه های سازمانی بتوانند از فرصت های موجود در آن بهره برداری نمایند. لذا به منظور آگاهی مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت شهری و بهره مندی از ظرفیت های قانونی بودجه ۱۴۰۰ کشور، این مجموعه با محتوای احکام مرتبط با شهرداریها در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور گردآوری گردیده است.

حق انتشار محفوظ است ©