شماره: 300190
1400/03/08
برگزاری اولین کارگاه آموزشی ویژه بانوان شاغل در شهرداری 
برگزاری اولین کارگاه آموزشی ویژه بانوان شاغل در شهرداری 


سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی از برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت هفته جمعیت در روز ۵ خرداد ماه خبر داد .
خدا مرادی گفت: این کارگاه آموزشی با همکاری مرکز بهداشت غرب اهواز با حضور بانوان شاغل در شهرداری و با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل سالن جلسات شهرداری اجراشد .
وی افزود:با توجه به سیاستهای جدید جمعیتی مبنی بر افزایش جمعیت و اهمیت آموزش در این زمینه ضروری است نسبت به اهمیت افزایش جمعیت و نیروی مولد ،معایب کاهش نرخ جمعیت و پیر شدن جمعیت برای کارکنان اعم از زن و مرد جلساتی برگزار شود و در این راستا با دعوت از کارشناسان مرتبط سعی در آگاهی بخشی کارکنان داریم.
وی در پایان گفت:آموزش های عمومی و فرهنگی کارکنان نقش بسیار زیادی در ارتقا و بهبود فرهنگ جامعه دارد و ما امیدواریم از این طریق بتوانیم بخشی از رسالت فرهنگی و اجتماعی شهرداری را به ثمر برسانیم.

حق انتشار محفوظ است ©