شماره: 300394
1400/03/22
برگزاری دوره آموزشی  عکاسی در روابط عمومی
برگزاری دوره آموزشی  عکاسی در روابط عمومی

    سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی از برگزاری دوره آموزشی عکاسی در روابط عمومی در محل مرکز علمی کاربردی شهرداری خبر داد.

علیرضا عالیپور گفت : روابط عمومی بعنوان زبان و وسیله ارتباطی سازمان نیازمند تقویت و ارتقا  دانش تخصصی و بروز رسانی ابزار ها می باشد. مستند نگاری رخدادهای درون و برون سازمانی از وظایف روابط عمومی است که انجام این وظیفه در گرو یادگیری هنر عکاسی توسط عکاسان خبری سازمان و ثبت وضبط وقایع و مستندات می باشد.

وی گفت : این دوره آموزشی که با فراخوان مسولین ارتباطات مناطق ، معاونتها ، سازمانها وکارشناسان زیر مجموعه آنها به صورت تئوری و عملی برگزار می شود، به توضیح مبانی عکاسی ، تکنیک های عکاسی خبری ، انواع لنز ها، نماهای عمومی در عکاسی خبری می پردازد.

وی  در پایان  افزود: امیدواریم با بهره گیری از تکنیک ها و مهارتهای بدست آمده در این دوره شاهد خبرهای بهتری به روایت تصویر در شهر باشیم.

حق انتشار محفوظ است ©