شماره: 301069
1400/05/09
برگزاری دوره اتوماسیون اداری در سازمان فاوا شهرداری اهواز
برگزاری دوره اتوماسیون اداری در سازمان فاوا شهرداری اهواز

برگزاری دوره اتوماسیون اداری در سازمان فاوا شهرداری اهواز


   به گزارش اداره ارتباطات سازمان فاوا شهرداری اهوازبا توجه به اینکه در نظر است میزکارالکترونیک و اتوماسیون جدید شهردای اهواز به صورت کاملاً مکانیزه پیاده سازی شده و فرآیند های مجموعه در آن بارگزاری شود تا قابل استفاده برای پرسنل شهرداری باشد دوره آموزشی سامانه  در محل سازمان فاوا آغاز شد.

گفتنی است این سیستم در جهت تسریع در امور اداری  و در نتیجه سهولت انجام آنها پیاده سازی و استقرار می بابد.

حق انتشار محفوظ است ©