شماره: 301798
1400/06/30
برگزاری جلسه معاونت مالی و اقتصادی با بیمه ملت
برگزاری جلسه معاونت مالی و اقتصادی با بیمه ملت

   جلسه ای با موضوع بررسی پیش نویس قرارداد بیمه نامه بازخرید سنوات پرسنل شهرداری اهواز با حضور معاون مالی و اقتصادی، ریاست بیمه ملت، مدیرکل حقوقی و امور پیمان هاو قراردادها ، مدیرکل مالی و کارشناسان مربوطه در تاریخ 1400/06/30 در دفتر معاونت برگزار گردید که در این راستا تصمیمات مثبتی درخصوص همکاری فی مابین اتخاذ گردید .

حق انتشار محفوظ است ©