شماره: 301799
1400/06/30
جلسه معاونت مالی و اقتصادی با ریاست شعب بانک کشاورزی
 جلسه معاونت مالی و اقتصادی با ریاست شعب بانک کشاورزی


جلسه ای با موضوع عوارض کسب و پیشه بانک ها در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اهواز با حضور معاون مالی و اقتصادی، ریاست شعب، کارشناسان بانک کشاورزی
و دبیر کمیسیون ماده 77 شهرداری در تاریخ 29 /1400/06 برگزار گردید که در این راستا تصمیمات مثبتی درخصوص همکاری فی مابین اتخاذ گردید .
حق انتشار محفوظ است ©