شماره: 302062
1400/07/14
گزارش تصویری/پیشرفت فیزیکی پیاده روسازی و کف سازی بافت تاریخی درمنطقه عامری
گزارش تصویری/پیشرفت فیزیکی پیاده روسازی و کف سازی بافت تاریخی درمنطقه عامری

عملیات کف سازی و پیاده رو سازی خیابان قدیمی‌ و تاریخی منتهی به خیابان شهيد خیری منطقه عامری اهوازدرحال انجام است.مساحت این پروژه 1500 متر مربع است که توسط سازمان زیباسازی و باهمکاری شهرداری منطقه هفت اهواز درحال انجام می باشد.

حق انتشار محفوظ است ©