شماره: 302303
1400/08/05
تشریح فرآیند و دستورالعمل تهیه و تدوین برنامه و بودجه سال 1401 شهرداری اهواز و پیگیری روند تصویب اصلاحیه بودجه 1400 سازمانهای وابسته
تشریح فرآیند و دستورالعمل تهیه و تدوین برنامه و بودجه سال 1401 شهرداری اهواز و پیگیری روند تصویب اصلاحیه بودجه 1400 سازمانهای وابسته

برگزاری جلسه تشریح فرآیند و دستورالعمل تهیه و تدوین برنامه و بودجه سال 1401 شهرداری اهواز و پیگیری روند تصویب اصلاحیه بودجه 1400 سازمانهای وابسته

جلسه تشریح فرآیند و دستورالعمل تهیه و تدوین برنامه و بودجه سال 1401 شهرداری اهواز ، روند تصویب اصلاحیه بودجه 1400 سازمانهای وابسته و شاخص های هر سازمان، با حضور معاونین یا رؤسای ادارات برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمانهای وابسته در محل سالن جلسات شهرداری مرکز برگزار گردید.

در این جلسه آقای مهندس عالی پور؛ معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ضمن تشریح فرآیند و دستورالعمل تهیه و تدوین برنامه و بودجه سال 1401، بر بهینه سازی مصارف و حذف هزینه های غیر ضروری تأکید کرد و این موارد را از اهداف و سیاستهای تدوین بودجه سال 1401 شهرداری اهواز در تمام حوزه ها عنوان کرد.

ایشان همچنین بیان کرد: برآورد منابع درآمدی سال آینده باید با توجه به ظرفیتهای سازمانهای وابسته صورت پذیرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی افزود: در بخش تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اولویت اصلی پروژه‌های نیمه تمام، پروژه‌های تکمیلی، پروژه‌های نگهداشت، تعهدی، دیون است.

وی در پایان بر رعایت و اجرای دقیق دستورالعمل و زمانبندی آن در تمام حوزه ها تأکید نمود.

حق انتشار محفوظ است ©