شماره: 302558
1400/08/22
راه اندازی سامانه مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی
راه اندازی سامانه مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی

راه اندازی سامانه مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی

  به گزارش اداره ارتباطات سازمان فاوا شهرداری اهواز؛به منظور اجرای پایلوت فاز ۴ استقرار سامانه مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی شهرداری اهواز با تعریف ساختار عوامل اجرایی، کاربران حوزه نظارت فنی و پیمانکاران مرتبط با این پروژه های پایلوت در معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز به عنوان بهره بردار راه اندازی شد.

گفتنی است در این فرآیند استقرار سامانه آموزش و ثبت پروژه ها مبتنی بر گردش کاری عوامل مؤثر، متولیان پروژه اعم از معاونت فنی، منطقه یا سازمان تعریف گردید.که تاکنون در این سامانه ۱۵ پروژه ثبت و به همت کارشناسان معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز دیگر پروژه ها در حال ثبت می باشند.

حق انتشار محفوظ است ©